Yxtobak
Varukorgen
Sök
Yx-tobak

Varukorgen
0 artiklar, 0:-

VILLKOR OCH FÖRESKRIFTER

Villkor
Uppdaterad 1 mars 2017
Dessa villkor gäller när du använder yxtobak ("webbplatsen"). Webbplatsen drivs av yxtobak AB. Genom att besöka webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte samtycker till att vara bunden av dessa villkor ska du inte använda eller besöka webbplatsen. Vi rekommenderar att du sparar en kopia av dessa villkor för framtida behov.
1. Definitioner
"Vi", "oss" och "vår/våra" syftar på yxtobak AB, ett bolag registrerat i Sverige med organisationsnummer 559093-9434 och säte på Allégatan 14,50332 Borås.
"Du" syftar på varje användare av denna webbplats. "Kakor" (cookies) syftar på små textfiler som vår webbplats placerar på din lokala dator för att spara information om din användarsession och identifiera din dator.
2. Besöka webbplatsen
När du besöker denna webbplats sker det i enlighet med dessa villkor. Webbplatsen är endast avsedd för tobakshandlare som är över 18 år och bor i Sverige. Du får inte besöka webbplatsen om du inte uppfyller dessa villkor, eller om du upphör att uppfylla villkoren, samt måste i dessa fall meddela oss detta via e-post till yxtobak@hotmail.com.
Vi förbehåller oss rätten att;

  • tillfälligt eller permanent ändra eller stänga denna webbplats (eller någon del av den) med eller utan föregående meddelande. Du bekräftar att vi inte är ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring eller stängning av webbplatsen,
  • ändra dessa villkor där ditt fortsatta användande av webbplatsen (eller någon del av den) efter en sådan ändring ska tolkas som ditt godkännande av ändringen. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera om villkoren har ändrats. Om du inte godtar någon ändring av dessa villkor ska du omedelbart sluta använda webbplatsen, och/eller
  • blockera åtkomsten till webbplatsen eller del därav för alla eller specifika användare om vi misstänker överträdelse av dessa villkor, bedräglig verksamhet, olaglig verksamhet inklusive olaglig handel och/eller överträdelse av dessa villkor i något annat avtal mellan oss.


3. Hålla ditt konto säkert
Du måste hantera dina inloggningsuppgifter till webbplatsen som konfidentiell information. Du får inte uppge dem för någon tredje part. Vi har rätt att avaktivera användaridentifikationskoder eller lösenord, oavsett om de har valts av dig eller tilldelats av oss, om du enligt vår rimliga bedömning har brutit mot någon av bestämmelserna i dessa villkor. Om du vet eller misstänker att någon annan än du känner till din användaridentifikationskod eller ditt lösenord måste du utan dröjsmål informera oss per e-post till yxtobak@hotmail.com.
4. Tredjepartslänkar
Ibland tillhandahåller vi länkar till tredjepartswebbplatser eller resurser som vi väljer ut med rimlig försiktighet. Du godtar att du genom att klicka på sådana länkar och resurser själv väljer att besöka den länkade webbplatsen. Vi har inget ansvar för innehåll, tillgänglighet eller praxis för sådana externa webbplatser eller resurser, vilka du besöker och använder på egen risk.
5. Personuppgifter
På webbplatsen kan vi be dig uppge personuppgifter som ditt namn, epostadress, telefonnummer, födelsedatum och kön ("personuppgifter").
Du garanterar att de personuppgifter du uppger på våra webbplats är
sanningsenliga, korrekta, aktuella och fullständiga i alla avseenden. Du ska utan dröjsmål underrätta oss om eventuella ändringar av dina personuppgifter genom att uppdatera dina uppgifter när du är inloggad på webbplatsen. Hur vi använder dina personuppgifter beskrivs nedan.
6. Integritetspolicy
Separata länkar till vår integritetspolicy och policy för kakor finns på denna webbplats.
7. Immateriell egendom
Du godtar att alla immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärken, databasrättigheter och annan immateriell egendom, avseende allt material eller innehåll som tillhandahålls på, eller utgör en del av, denna webbplats alltid tillhör oss och våra licensgivare. Sådant innehåll inkluderar all text, grafik, bilder, fotografier, ljud, video, programvara, datasammanställningar och sidlayouter. Detta material eller innehåll får endast användas för icke-kommersiella ändamål och i enlighet med vårt eller våra licensgivares uttryckliga godkännande. Du godtar att materialet och innehållet på webbplatsen tillhandahålls
för att informera dig om Philip Morris AB:s produkter för försäljning i din verksamhet. Du får varken direkt eller indirekt kopiera, reproducera, överföra, publicera, visa, distribuera eller skapa
bearbetningar av material och innehåll som tillhandahålls på, eller utgör en del av, webbplatsen utan vårt eller våra licensgivares uttryckliga medgivande.
8. Användargenererat innehåll
8.1 Innehåll från andra användare
Denna webbplats kan innehålla information och material som laddats upp av andra användare av webbplatsen, inklusive men inte begränsat till anslagstavlor och chattrum. Sådan information och material är inte verifierat eller godkänt av oss. De åsikter som uttrycks av andra användare på vår webbplats representerar inte våra åsikter eller värderingar.
Om du vill framföra klagomål om information och material som laddats upp av andra användare kan du göra det via e-post till yxtobak@hotmail.com. Om du väljer att ladda upp information eller material till denna webbplats, inklusive kreativt innehåll som foton och videor som du har tagit, så gäller dessa villkor.
8.2 Acceptabel användning
När du använder en funktion som gör det möjligt för dig att ladda upp innehåll till webbplatsen eller kontakta andra användare av webbplatsen måste du uppfylla de innehållskrav som anges i detta avsnitt av villkoren.
Du accepterar att inte ladda upp innehåll till webbplatsen som

  • inkräktar på tredje parts immateriella rättigheter (bland annat upphovsrättsinnehavare),
  • innehåller olagligt, skadligt eller stötande innehåll,
  • är ärekränkande,
  • som på något sätt är säljfrämjande eller gör reklam för en varaeller tjänst, utöver tillåtna hänvisningar till Yxtobak AB:s produkter riktade till tobaksanvändare
  • eller på annat sätt bryter mot dessa villkor.


Du garanterar att allt innehåll som du laddar upp överensstämmer med dessa villkor och du kommer att vara ansvarig gentemot oss och ska gottgöra oss för eventuella brott mot denna garanti. Det innebär att du kommer att vara ansvarig för varje förlust eller skada som vi lider
till följd av ditt garantibrott.
Om du bryter mot dessa villkor förbehåller vi oss rätten att utan meddelande avlägsna allt innehåll som laddats upp av dig och/eller upphäva din tillgång till webbplatsen. Vi kan även ta bort innehåll uppladdat av dig, som vi efter eget gottfinnande bedömer vara olämpligt
för webbplatsen.

8. Förmånspoäng
På vår webbplats kan det finnas möjlighet att delta i undersökningar, frågetävlingar och utbildningar i utbyte mot "förmånspoäng". Dessa förmånspoäng kan bara lösas in.Du godtar attyxtobak AB tillämpar så kallad självfakturering enligt Mervärdesskattelagens (1994:200) 11 kap 4 § vid inlösen av intjänade poäng. Detta innebär att yxtobakAB utfärdar en faktura i ert namn på det belopp som motsvarar de inlösta poängen.
Intjänade poäng ägs av er och kan endast användas av er.
Vi har rätt att kontrollera utdelade poäng, om poäng har delats ut felaktigt reserverar vi rätten att korrigera dessa poäng.
9. Virus
Vi garanterar inte att vår webbplats är fri från fel eller virus. Du är ansvarig för att konfigurera din informationsteknik, datorprogram och plattform för åtkomst till vår webbplats. Du ska använda din egen antivirusprogramvara.
Du får inte missbruka webbplatsen genom att medvetet introducera virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat skadligt material. Du får inte försöka få obehörig tillgång till vår webbplats, servern där vår webbplats är lagrad eller någon annan server, dator eller databas som är ansluten till webbplatsen. Du får inte attackera vår webbplats via en DoS- eller en DDoS-attack. Vi kommer att rapportera alla sådana brott till relevanta brottsbekämpande myndigheter och samarbeta med dessa genom att uppge din identitet för dem. Vid en sådan överträdelse upphör din rätt att använda vår webbplats omedelbart.
10. Vårt ansvar
Innehållet på vår webbplats tillhandahålls endast som allmän information. Syftet med den är inte att ge råd som du ska förlita dig på. Du måste inhämta råd från yrkeskunniga personer eller specialister innan du vidtar, eller avstår från att vidta någon åtgärd baserat på innehållet på vår webbplats.
Trots att vi gör rimliga ansträngningar för att uppdatera informationen på vår webbplats gör vi inga utfästelser eller ger några garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, om att innehållet på vår webbplats är korrekt, fullständigt och uppdaterat. Vi exkluderar alla indirekta samt undersförstådda villkor, garantier, utfästelser eller andra villkor som kan tillämpas på vår webbplats eller något av dess innehåll.
Vi kan inte göras ansvariga gentemot dig för förlust eller skada, varken inom- eller utomobligatoriskt (inklusive på grund av vårdslöshet), brott mot lagstadgad skyldighet eller något annat, även om det var förutsebart, som härrör från eller är knutet till:

  • användande av eller oförmögenhet att använda vår webbplats, eller användande av eller förlitan till något innehåll som visas på vår webbplats.


I synnerhet kan vi inte göras ansvariga för: bortfall av vinster, försäljningar, affärer eller intäkter, avbrott i verksamheten, förlust av förväntade besparingar, förlorade affärsmöjligheter, goodwill eller anseende eller någon indirekt förlust eller skada.
Vi kan inte göras ansvariga för någon förlust eller skada orsakad av virus, DDoS-attack (distributed denial-of-service) eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, dina datorprogram, data eller annat material som tillhör dig, som uppkommer
till följd av din användning av vår webbplats eller din nedladdning av något innehåll från den eller någon annan webbplats som är länkad till den.
Vi utesluter eller begränsar inte på något sätt vårt ansvar gentemot dig där det vore olagligt att göra det. Detta inkluderar ansvar för dödsfall eller personskada orsakad av vår, våra anställdas,
representanters eller underleverantörs vårdslöshet, samt för bedrägeri eller information som lämnats i bedrägligt syfte.
11. Efterlevnad av lagar
Du godtar att följa alla tillämpliga lagar, stadgar och föreskrifter avseende webbplatsen och alla transaktioner som utförs på eller genom webbplatsen.
12 Uppdelning
Om någon del av dessa villkor bedöms stå i strid med gällande lagstiftning, vara ogiltig eller omöjlig att verkställa ska denna del vara avskiljbar från övriga delar av villkoren och inte påverka giltigheten och verkställigheten hos återstående delar av dessa villkor.
13. Avstående av krav
Inget avstående av krav från vår sida ska tolkas som ett avstående från krav vid någon föregående eller efterföljande överträdelse av någon bestämmelse i dessa villkor.
14. Fortsatt tillämplighet
Varje bestämmelse i dessa villkor ska tolkas som separat giltig och kvarstå även om någon av bestämmelserna bedöms vara ogiltig eller ej verkställbar under vissa omständigheter.
15. Gällande lag
Dessa villkor ska regleras av och tolkas enligt svensk lagstiftning. Du godtar oåterkalleligen svenska domstolars exklusiva behörighet avseende tvister som uppkommit från eller har samband med dessa villkor.
16. Kontakta oss
Om du har frågor om webbplatsen eller dessa villkor kan du kontakta oss på yxtobak@hotmail.com.

YXTOBAK
Allégatan 14
503 32 Borås

ÖPPETTIDER

MÅNDAG
TISDAG
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
LÖRDAG
SÖNDAG

07.00 - 18.00
07.00 - 18.00
07.00 - 18.00
07.00 - 18.00
07.00 - 18.00
07.00 - 15.00
STÄNGT

Alla rättigheter reserverade © Yx Tobak AB • Skapad av Brisera Communication i Yodo CMS

Bekräfta din ålder

Då vi marknadsför nikotinprodukter, behöver du vara minst 18 år för att besöka vår hemsida. Vänligen bekräfta din ålder genom att ange ditt födelsedatum i fälten nedan:

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK